Η Θαλασσαιμία, ή Μεσογειακή Αναιμία, είναι μια κληρονομική νόσος που χαρακτηρίζεται από την αδυναμία του οργανισμού να συνθέσει φυσιολογική αιμοσφαιρίνη, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται αναιμία ήδη από τη βρεφική ηλικία. Αποτελεί τον πιο συχνό τύπο κληρονομικής αναιμίας στη χώρα μας και κατηγοριοποιείται σε τρείς βασικούς γενετικούς τύπους: β-θαλασσαιμία, αιμοσφαιρινοπάθεια Η (HbΗ-άλφα θαλασσαιμία) και αιμοσφαιρίνη Ε/β-θαλασσαιμία. Αναλόγως τη σοβαρότητα της νόσου και τη γενετική της σύνθεση, οι τρεις αυτές κατηγορίες μπορούν να διαχωριστούν περαιτέρω σε μεταγγισιοεξαρτώμενες και μη-μεταγγισιοεξαρτώμενες θαλασσαιμίες. Οι μη-μεταγγ